نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است به اهداف خود می‌رسید در هر حال خدا را فراموش نکنید.
نتیجه ازدواج:
ازدواج مناسب و قرین با خوشبختی است مسائل شرعی را رعایت کنید تا خوشبخت شما دارای دوام باشد.
نتیجه معامله:
منفعت خوبی خواهید برد مسائل شرعی را رعایت کنید.
سوره:
طه
آیه:
13
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved