نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است زحمت دارد ولی اجر و منفعت شما بر زحمتش برتری دارد.
نتیجه ازدواج:
با حفظ موازین شرعی اقدام کن ان‌شاءالله عاقبت‌به‌خیر می‌شوی.
نتیجه معامله:
هر چند قدری سختی می‌کشی ولی معامله‌ی پر منفعتی است.
سوره:
بقره
آیه:
197
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved