نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است به اهدافتان بطور کامل خواهید رسید به‌خدا توکل کنید تا در سایه‌ی رحمتش به نتیجه دلخواه برسید.
نتیجه ازدواج:
مورد بسیار مناسب و خوبی است ان‌شاءالله که مبارک است فرزند صالح و خوبی در آتیه این امر دیده می‌شود.
نتیجه معامله:
سود خوبی عایدتان خواهد شد خدا را هیچگاه فراموش نکنید که هر چه هست از وجود اوست.
سوره:
مریم
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved