نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است ان‌شاءالله هم خیر دنیوی دارد و هم خیر اخروی. با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
سود خوبی عایدتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
کهف
آیه:
62
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved