نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
این ازدواج آینده‌ی خوبی ندارد و با سختی و مشکلات زیادی روبرو خواهید شد و عاقبت خوبی ندارد.
نتیجه معامله:
در این معامله منفعتی وجود ندارد و در صورت انجام دچار ضرر و زیان خواهید شد.
سوره:
بقره
آیه:
6
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved