نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله که موفق می‌شوید.
نتیجه ازدواج:
خوب است امید است که فرزندان صالحی نصیبتان شود خدا را در هر حالی فراموش نکنید.
نتیجه معامله:
خوب است ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد البته اگر مرتکب حرام نشوید.
سوره:
کهف
آیه:
46
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved