نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار افراد مادی گرا خواهید شد خطر آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
این مورد اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید کرد انجام ندهید و گر نه به‌شدت پشیمان خواهید شد.
سوره:
کهف
آیه:
28
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved