نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است باعث خیر دنیوی و اخروی شما خواهد بود با توکل به خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
مورد بسیار مناسبی است از مشکلات نهراسید پیشرفت‌های دنیوی و اخروی دارد.
نتیجه معامله:
سود خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
اسراء
آیه:
105
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved