نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
سود خوبی در انتظار شما است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
اسراء
آیه:
87
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved