نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است با حفظ موازین شرعی اقدام نمایید.
نتیجه معامله:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام نمایید ان‌شاءالله منفعت خواهید برد.
سوره:
بقره
آیه:
187
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved