نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که جز ضرر و پشیمانی عایدتان نخواهد شد.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
بسیار بد است فریب خواهید خورد و ضرر فراوانی خواهید کرد.
سوره:
اسراء
آیه:
50
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved