نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است بعضی اوقات جزئیات یک امر مهمتر است سعی کن با دقت انجام بدهی تا موفق شوی.
نتیجه ازدواج:
مطالب بالا را در نظر داشته باش و با توکل به‌خدا اقدام کن گفتار خوب و زبان شیرین تلخی بعضی مسائل را از بین می‌برد.
نتیجه معامله:
با تامل و دقت کامل انجام بده تا موفق شوی.
سوره:
اسراء
آیه:
28
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved