نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است دچار مشکلات زیادی خواهید شد به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
مشکلات زیادی گریبان‌گیر شما خواهد شد حتما ترک شود و الا زندگی بسیار سخت و بدی خواهید داشت.
نتیجه معامله:
زحمت زیاد و در آخر هم زیان و ضرر - انجام ندهید که سخت پشیمان خواهید شد.
سوره:
اسراء
آیه:
8
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved