نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است اگر تابه‌حال مرتکب عمل اشتباهی شده‌اید فرصت خوبی برای جبران است.
نتیجه ازدواج:
بسیار خوب است با این ازدواج به آرامش خواهید رسید مواظب باشید مرتکب گناه نشوید.
نتیجه معامله:
خوب است جبران بعضی از ضررهای گذشته می‌شود بشرط آنکه به گناه نیفتید.
سوره:
نحل
آیه:
119
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved