نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است از طعنه‌ها و حرف‌های نادانان نهراسید با توکل به‌خدا به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
از حرفها و طعنه‌های افراد نادان جا نخورید مورد مناسبی است اقدام کنید عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
خوب است از مشکلات و حرفها ترسی بدل راه ندهید.
سوره:
نحل
آیه:
103
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved