نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است خطر مالی و آبروریزی دارد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
نه این دنیا را خواهید داشت نه آن دنیا را- ترک کنید که به‌هیچ‌وجه به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید کرد حتما ترک شود.
سوره:
نحل
آیه:
88
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved