نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به کسانی اتکا خواهید کرد که شما را به حرام می‌اندازند و بدبخت می‌کنند ترک شود.
نتیجه ازدواج:
اصلا در شأن شما نیستند انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
در این معامله روزی برای شما مقدر نشده انجام ندهید.
سوره:
نحل
آیه:
73
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved