نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است ترک آن به ثواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج:
درگیری و اختلاف دیده می‌شود انجام ندهید.
نتیجه معامله:
با افراد خوبی برخورد نخواهید کرد انجام ندهید بهتر است.
سوره:
نحل
آیه:
35
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved