نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا و ائمه معصومین و دادن صدقه اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
با رعایت موازین شرعی اقدام کنید تا به گناه آلوده نشوید صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
با دادن صدقه و رعایت موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله خوب است و منفعت می‌برید.
سوره:
بقره
آیه:
177
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved