نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است ترس و نگرانی در خود راه ندهید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است از مشکلات نهراسید که شیرینی زندگی در همین مسائل است.
نتیجه معامله:
سود خوبی خواهید برد ممکن است مقداری دوندگی داشته باشد ولی ارزش دارد.
سوره:
نحل
آیه:
15
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved