نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است شما را می‌خواهند تا به اهداف خودشان برسند حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه در شأن شما نیستند انجام ندهید به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
انجام ندهید که ضرر زیادی در انتظار شما است.
سوره:
حجر
آیه:
91
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved