نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است اضطراب شما نیز بی‌مورد است انجام دهید که به امید خدا به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا انجام دهید و از مشکلات نهراسید.
نتیجه معامله:
این قدر تردید نکنید انجام دهید خداوند روزی رسان است.
سوره:
حجر
آیه:
52
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved