نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید که باعث سربلندی شما می‌گردد.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
سود خوبی خواهید برد ولی حتما صدقه بدهید.
سوره:
حجر
آیه:
16
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved