نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
از فکرش بیرون بیایید که به‌هیچ‌وجه به صلاح شما نیست و در صورت انجام بدبخت خواهید شد.
نتیجه معامله:
در صورت انجام به‌شدت ضرر خواهید کرد انجام ندهید.
سوره:
ابراهیم
آیه:
43
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved