نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است اقدام کنید که به اهداف خود می‌رسید.
نتیجه ازدواج:
اقدام کنید ولی اول همه‌ی صحبتها را بگویید تا مشکلی پیش نیاید.
نتیجه معامله:
با رعایت همه‌ی جوانب اقدام کنید ان‌شاءالله سود خواهید برد.
سوره:
ابراهیم
آیه:
25
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved