نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
با توکل به‌خدا اقدام کنید سود خوبی خواهید برد.
سوره:
ابراهیم
آیه:
11
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved