نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است به اعتراض‌ها اعتنا نکنید و کار خود را انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
پس از مشورت با افراد خبره اقدام کنید تا سود خوبی ببرید.
سوره:
رعد
آیه:
43
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved