نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است مایه‌ی سرور و خوشحالی می‌شود صدقه دهید.
نتیجه ازدواج:
خوب است ان‌شاءالله که مبارک است صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
خوب است منفعت خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
یوسف
آیه:
96
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved