نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است ولی مشکلات و زحمت دارد حتی ممکن است حرف و حدیث درست شود ولی در نهایت نتیجه‌ی خوبی دارد.
نتیجه ازدواج:
خوب است اما زحمت دارد و در بعضی موارد باید سعه صدر داشته باشید.
نتیجه معامله:
به مشکلاتی بر می‌خورید ولی در آخر نتیجه‌ی خوبی دارد.
سوره:
یوسف
آیه:
79
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved