نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با کمی صبر و حوصله به نتیجه مطلوبی می‌رسید.
نتیجه ازدواج:
زندگی خوبی خواهید داشت به‌خدا توکل کنید و اقدام کنید.
نتیجه معامله:
خوب است ان‌شاءالله سود خوبی نصیبتان خواهد شد.
سوره:
یوسف
آیه:
44
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved