نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است مورد تحسین افرادی قرار می‌گیرید که در اول بکار شما خرده می‌گرفتند.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است از سختیها و مشکلات نهراسید که ارزش انجام را دارد.
نتیجه معامله:
مشکلاتی وجود دارد ولی با توجه به منفعت و سودی که نصیبتان خواهد شد ناچیز است.
سوره:
یوسف
آیه:
31
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved