نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار اختلاف و مشکلات زیادی خواهید شد ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
بد است اختلاف زیادی در زندگی پیش خواهد آمد و دچار اذیت و آزار خواهید شد ترک کنید.
نتیجه معامله:
اختلافاتی پیدا خواهد شد و در آخر شما متضرر می‌شوید ترک نمایید.
سوره:
هود
آیه:
118
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved