نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است حتما ترک کنید که به مسیری خواهید افتاد که آخرش پشیمانی و ندامت است.
نتیجه ازدواج:
اصلا اقدام نکنید که سخت پشیمان خواهید شد و زندگی بسیار بدی در انتظارتان است.
نتیجه معامله:
ضرر و زیان زیادی خواهید کرد ترک کنید.
سوره:
هود
آیه:
98
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved