نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است حتما ترک کنید که هم خطر جانی و هم آبرویی دارد.
نتیجه ازدواج:
حتما ترک کنید که غیر از بدبختی و ناراحتی چیز دیگری نیست.
نتیجه معامله:
هم خطر مالی و هم آبرویی دارد انجام ندهید.
سوره:
هود
آیه:
82
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved