نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مطلبی وجود دارد که از شما مخفی مانده است اقدام نکنید که پشیمان می‌شوید.
نتیجه ازدواج:
مطلب مهمی را از شما مخفی می‌کنند ازدواج به صلاح نیست صبر کنید و به‌خدا توکل کنید.
نتیجه معامله:
موضوعی را از شما پنهان می‌کنند از این معامله صرف نظر کنید و به‌خدا توکل کنید.
سوره:
بقره
آیه:
146
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved