نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است خطر آبروریزی دارد ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
در شأن و اندازه‌های هم نیستید و این اختلافات در آخر منجر به طلاق و جدایی خواهد شد.
نتیجه معامله:
خطر مالی و آبرویی دارد انجام ندهیدکه پشیمان خواهید شد.
سوره:
هود
آیه:
46
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved