نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است زحمت بی‌فایده است ترک نمایید.
نتیجه ازدواج:
به آدمهای جاهل و نادان بر خورد می‌کنید و زندگی سخت و پر مشقتی خواهید داشت انجام ندهید.
نتیجه معامله:
زحمت بسیار و سود کم به این همه زحمت نمی‌ارزد ترک کنید.
سوره:
هود
آیه:
29
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved