نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به‌هیچ‌وجه اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست ترک کنید و الا یک عمر سختی خواهید کشید.
نتیجه معامله:
در این معامله خیری نیست ترک کنید.
سوره:
هود
آیه:
13
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved