نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
به‌خدا توکل کنید و با رعایت موازین شرعی اقدام کنید بحرف دیگران توجه نکنید.
نتیجه معامله:
با توکل به‌خدا اقدام کنید مواظب باشید به حرام نیافتید که در این صورت ضرر خواهید کرد.
سوره:
یونس
آیه:
107
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved