نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید و به حرف مردم توجه نکنید.
نتیجه معامله:
معامله‌ی خوبی است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید تا به حرام آلوده نشوید.
سوره:
یونس
آیه:
89
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved