نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
در صورت انجام یک عمر عذاب می‌کشید و چاره‌ای نیز ندارید.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوید حتما ترک کنید.
سوره:
یونس
آیه:
54
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved