نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مکر و حیله در کار است ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
اصلا به صلاح شما نیست به مشکلاتی برخواهید خورد که از زندگی سیر می‌شوید ترک کنید.
نتیجه معامله:
نیرنگ و فریب در کار است انجام ندهید پشیمان خواهید شد.
سوره:
یونس
آیه:
34
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved