نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مکر و حیله در کار است ترک شود.
نتیجه ازدواج:
شما را فریب می‌دهند ترک کنید که به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله:
فریب و نیرنگ در کار است در صورت انجام ضرر خواهید کرد.
سوره:
یونس
آیه:
21
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved