نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است و با عمل‌کردن به آن چیزی عایدتان نمی‌شود.
نتیجه ازدواج:
اخلاق و فرهنگ خانواده‌ها بهم نمی‌خورد از اول سنگهای خود را با هم وا کنید و الا انجام ندهید بهتر است.
نتیجه معامله:
آن‌چنان هم که می گویند تعریفی ندارد کار خودت را بکن و از این معامله صرف نظر کن.
سوره:
بقره
آیه:
135
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved