نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
در شأن شما نیستند شما را از دین دور کرده و به حرام خواهند انداخت.
نتیجه معامله:
بحرام خواهید افتاد ترک کنید.
سوره:
یونس
آیه:
7
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved