نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با عزم و اراده انجام دهید موفق می‌شوید.
نتیجه ازدواج:
خوب است با توکل به‌خدا و حفظ موازین شرعی اقدام کنید قبلا همه‌ی حرفهایتان را بزنید تا بعدا مشکلی پیش نیاید.
نتیجه معامله:
با رعایت تمامی جوانب اقدام نمایید سپس انجام دهید آن هم محکم و مصمم و ترس را از خود دور کنید.
سوره:
توبه
آیه:
123
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved