نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است به شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید.
نتیجه ازدواج:
خوب است به‌شرط آنکه به گناه نیافتید.
نتیجه معامله:
خوب است به‌شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید.
سوره:
توبه
آیه:
112
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved