نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است بعضی سختیها هم شیرینی زندگی است انجام دهید.
نتیجه معامله:
ان‌شاءالله که سود خوبی خواهید برد به شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید.
سوره:
توبه
آیه:
100
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved