نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است ترک آن به ثواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج:
مورد زیاد مناسبی نیست زندگی دلپذیر و خوبی نخواهد بود.
نتیجه معامله:
انجام ندهید بهتر است. سود خوبی نخواهید برد در حالیکه زحمت زیادی خواهید کشید.
سوره:
توبه
آیه:
87
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved