نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید دید ترک کنید.
سوره:
توبه
آیه:
73
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved